งานป้องกันการค้ามนุษย์

เด็กผู้หญิงและหญิงสาวมีความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อการกีดกันทางเพศ ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ และการหาประโยชน์ทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนสู่ความเป็นเมือง การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้านสถานะบุคคล ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบริบทของคนชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้ยากขึ้นที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โอกาสที่จำกัดในทางเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว เช่น การล่วงละเมิด การหย่าร้าง และสิ่งเสพติดได้ผลักดันให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากออกจากหมู่บ้านในชนบทเพื่อไปหาที่เรียนและหางานทำ แต่บ่อยครั้งพวกเขากลับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ถูกล่วงละเมิดและ/หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ

รายงานการค้ามนุษย์ปี ค.ศ. 2019 ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่า “ผู้ค้ามนุษย์หาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เสียหายคนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย” และ “ชนกลุ่มน้อย บุคคลบนพื้นที่สูง และบุคคลไร้รัฐในประเทศไทยประสบกับการล่วงละเมิดอันเป็นสัญญาณของการค้ามนุษย์…

ผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานย้ายถิ่นในการทำประมงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสัตว์ปีก โรงงาน การเกษตร งานบ้าน และการเป็นขอทานข้างถนน”

อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

เราจัดฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ชุมชนต่างๆ เข้าใจความเสี่ยงบนโลกอินเตอร์เน็ตและวิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการถูกหาประโยชน์โดยมิชอบ

สร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

มีสตรีชาติพันธุ์จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ออกจากหมู่บ้านในชนบทเพื่อไปหางานทำ เราจึงฝึกอบรมชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้สามารถหางานที่ปลอดภัย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการค้ามนุษย์ได้ โดยสอนวิธีรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ วิธีแจ้งเหตุการค้ามนุษย์และสิ่งที่ต้องทำเมื่อถูกค้ามนุษย์หรือถูกหาประโยชน์โดยมิชอบ

ชุมชนต่างๆ ที่ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของการค้ามนุษย์ก็จะมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์น้อยลง

“การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นทั้งสาเหตุและผลของการค้ามนุษย์ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการต่อสู้กับการค้ามนุษย์”
– คารา นาโปลิทาโน

ถูกจัดขึ้นเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ได้รับการอบรมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

Icons made by Freepik from www.flaticon.com.