เปลี่ยนแปลงชีวิต

เปลี่ยนแปลงชุมชน

เสริมสร้างพลังแก่สตรีชาติพันธุ์ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตและชุมชน ด้วยการขัดขวางแทรกแซงวงจรการล่วงละเมิดและกระบวนการอยุติธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อสตรีมากกว่ากลุ่มคนอื่น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยผ่านกิจกรรมด้านต่างๆดังนี้:

งานเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

เราเสริมพลังให้กับสตรีชาติพันธุ์เพื่อให้เขามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว

งานป้องกันการค้ามนุษย์

เราให้การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่ชุมชนชาติพันธ์ถึงความเสี่ยงและภัยอันตรายจากอินเตอร์เน็ต และการย้านถิ่นฐานเพื่อหางานทำ

งานสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ

เราสนับสนุนให้สตรีชาติพันธุ์เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

งานคุ้มครองและติดตาม

เราจัดเตรียมที่พักพิงและการดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

สตรีชาติพันธุ์ทุกคนควรมีชีวิตอยู่ในครอบครัวที่เข้มแข็งและปลอดภัย ซึ่งทำให้เขามีคุณค่าและสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ

โปรดช่วยเรามอบโอกาสในการเสริมสร้างสตรีชาติพันธุ์ เพื่อให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

Icons made by Smashicons, and Freepik from www.flaticon.com.