เปลี่ยนแปลงชีวิต

เปลี่ยนแปลงชุมชน

สร้างพลังแก่สตรีชาติพันธุ์ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตและชุมชน ด้วยการขัดขวางแทรกแซงกระบวนการล่วงละเมิดและความอยุติธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อสตรีมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ.

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านกิจกรรมด้านต่างๆดังนี้:

งานเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

เราส่งเสริมสตรีชาติพันธุ์เพื่อให้มีสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับตัวเองและครอบครัว

งานป้องกันการค้ามนุษย์

เราให้การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่ชุมชนชาติพันธ์ถึงความเสี่ยงและภัยอันตรายจากอินเตอร์เน็ต และการย้านถิ่นฐานเพื่อหางานทำ

งานสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ

เราสนับสนุนให้สตรีชนชาติพันธุ์เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

งานคุ้มครองและติดตาม

เราให้ที่พักพิงและการดูแลเป็นพิเศษแก่ผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

สตรีชาติพันธุ์ทุกคนควรมีชีวิตอยู่ในครอบครัวที่เข้มแข็งและปลอดภัย ซึ่งพวกเขามีคุณค่าและสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ

โปรดช่วยเรามอบโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างสตรีชาติพันธุ์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ครอบครัว และชุมชนของเขา

Icons made by Smashicons, and Freepik from www.flaticon.com.