งานเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่สร้างอำนาจแก่สตรีชาติพันธุ์ให้สามารถพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เพื่อตัวเองและครอบครัวผ่านทาง:

การเข้าถึงนักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์ผู้มีใบอนุญาตของเราให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่สตรีและครอบครัวที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิด สิ่งเสพติด และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยช่วยให้สตรีและครอบครัวของพวกเธอได้อยู่ในระบบของรัฐ

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม

ผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพจิตและทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาและการบำบัดสามารถช่วยให้พวกเธอพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ โดยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลซึ่งกันและกันและให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เพราะความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งช่วยลดความขัดแย้งและการหย่าร้างได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ

ความเมตตาไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยียวยากับผู้มีบาดแผล แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เท่าเทียมกัน เมื่อใดที่เรารู้จักความมืดของตัวเองดี เมื่อนั้นเราก็จะอยู่กับความมืดของผู้อื่นได้
ความเมตตาจะเกิดขึ้นจริงเมื่อเรายอมรับว่าเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน
-เปมา โชดรอน

เปิดประสบการณ์ศิลปะบำบัดและการให้คำปรึกษา

พันธกิจศิลปะอิมาโกใช้กระบวนการสร้างทัศนศิลป์เพื่อบ่มเพาะ:

  • ความเข้าใจส่วนบุคคล การเยียวยาจากภายใน และภูมิคุ้มกันทางใจ
  • การเข้าส่วนทางสังคม การดูแลกันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และสันติสุข
  • การสงบอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าผ่านการอธิษฐานแบบทัศนา

ศิลปะอิมาโกเป็นพันธกิจรูปแบบหนึ่งของศูนย์ชีวิตใหม่ เป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้พักอาศัยและคนในชุมชนได้สัมผัสกับศิลปะบำบัด ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสสร้างทัศนศิลป์ด้วยการวาดภาพสี ทำภาพปะติด ทำบันทึกศิลปะ และทำกระบวนการศิลปะต่างๆ เราใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือฟูมฟักความอยู่ดีมีสุขจากภายในซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนพัฒนาการด้านสติปัญญา การจัดการอารมณ์ ความมีสติรับรู้ และความสามารถในการควบคุมและรับผิดชอบผลจากการกระทำของตัวเอง

ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ศิลปะบำบัด

Icons made by Smashicons, and Flat Icons from www.flaticon.com.